O projekcie

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności edukacyjno-zawodowej wśród 50 osób z województwa lubuskiego (osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu KC), biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, z wyłączeniem osób przynależących do grupy docelowej określonej dla  Poddziałaniu 1.3.1 oraz podjęcie zatrudnienia przez:

Kogo szukamy

Jeżeli:

 • jesteś w wieku 15-291 lat i
 • jesteś osobą bierną zawodowo2 i
 • jesteś mieszkańcem/mieszkanką województwa lubuskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 3) i
 • jesteś osobą nie uczestniczącą w kształceniu się w trybie formalnym stacjonarnym4 i
 • .....

Dokumenty

DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE REKRUTACJI

Warunkiem zgłoszenia Kandydatki/Kandydata do udziału w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie, podpisanie i złożenie w biurze projektu (pocztą, osobiście lub na spotkaniach) poprawnie wypełnionych dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy oraz,
 • Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych oraz,
 • Oświadczenie o pozostawaniu osobą bierną zawodowo, nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu

Planowane efekty

Mierzalnym efektem realizacji projektu „Lubuska młodzież z POWERem do zmian!” będzie osiągniecie efektywności zatrudnieniowej na poziomie:

 1. 17% dla osób niepełnosprawnych,
 2. 48% dla osób o niskich kwalifikacjach,
 3. 43% dla osób niekwalifikujących się do żadnej w/w grup