O projekcie

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności edukacyjno-zawodowej wśród 50 osób z województwa lubuskiego (osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu KC), biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, z wyłączeniem osób przynależących do grupy docelowej określonej dla  Poddziałaniu 1.3.1 oraz podjęcie zatrudnienia przez:

 1. 43% dla osób niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup,
 2. 17% dla osób z niepełnosprawnościami,
 3. 48% dla osób o niskich kwalifikacjach.

 

PLANOWANE EFEKTY

Mierzalnym efektem realizacji projektu „Lubuska młodzież z POWERem do zmian!” będzie osiągniecie efektywności zatrudnieniowej na poziomie:

 1. 17% dla osób niepełnosprawnych,
 2. 48% dla osób o niskich kwalifikacjach,
 3. 43% dla osób niekwalifikujących się do żadnej w/w grup

 

PROFIL UCZESTNIKA

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 50 osób w wieku 15-29 lat – kobiet i mężczyzn (30K i 20M) pozostających bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET):

 1. osoby bierne zawodowo – 100% Uczestników Projektu (50 os. – 30 K i 20 M),
 2. osoby z niepełnosprawnościami – min. 18% Uczestników Projektu (9 os.),
 3. kobiety – min. 60% Uczestników Projektu (30 os.).

 

PROGRAM WSPARCIA

W ramach Projektu zaplanowane jest zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z co najmniej trzech  następujących form pomocy, przy czym dwie z nich są obligatoryjne:

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia (w tym IPD) – dla 50 UP, 6 godzin zegarowych na Uczestnika Projektu,
 2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy – dla 50 UP, 10 godzin zegarowych na Uczestnika Projektu,

a trzeci i kolejne zostaną dostosowane do potrzeb Uczestnika Projektu, zgodnie z opracowanym dla niego IPD tj.

 1. Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje (jedno do wyboru) dla 40 UP:
 • „Monter ociepleń budynków” – 120 godzin na grupę, w tym ok. 60 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych
 • „Pracownik obsługi monitoringu” – 120 godzin na grupę, w tym ok. 60 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych
 • „Telemarketer” – 120 godzin na grupę, w tym ok. 60 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych
 • „Przedstawiciel handlowy” – 120 godzin na grupę, w tym ok. 60 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych

Szkolenia zawodowe będą powiązane ze stanowiskiem pracy, na którym Uczestnik Projektu będzie odbywał staż zawodowy.

W przypadku zidentyfikowania u grupy UP innych potrzeb szkoleniowych Realizator Projektu dopuszcza realizację szkolenia z innych zakresów.

i/lub

 1. Staże zawodowe – czas trwania 3 miesiące dla 45 Uczestników Projektu,

i/lub

 1. Wsparcie w postaci bonu na zasiedlenia – bon na zasiedlenie wypłacony zostanie dla 5 Uczestników Projektu

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Zapoznanie się z Regulaminem Projektu dostępnym na stronie internetowej i w Biurze Projektu.

Prawidłowe zgłoszenie, które następuje poprzez dostarczenie (pocztą lub osobiście do Biura Projektu) poprawnie wypełnionych dokumentów:

 • Formularza zgłoszeniowego,
 • Oświadczenia potwierdzającego spełnianie kryteriów grupy docelowej,
 • Orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych,
 • Oświadczenia o pozostawaniu osobą bierną zawodowo, nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu – w przypadku osób biernych zawodowo.

Formularz oraz Oświadczenia muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata na Uczestnika Projektu lub w  przypadku osoby małoletniej przez jej prawnego opiekuna.

Dokumenty dostępne są na podstronie www, w Biurze Projektu oraz u członków zespołu projektu podczas bezpośrednich spotkań. W wypadku osób niepełnosprawnych zespół projektu będzie przyjmować zgłoszenia drogą elektroniczną,  telefoniczną lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 741 930, 00 ZŁ

WKŁAD Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 681 759,48 ZŁ