Kogo szukamy

Kogo szukamy?

Jeżeli:

 • jesteś w wieku 15-291 lat i
 • jesteś osobą bierną zawodowo2 i
 • jesteś mieszkańcem/mieszkanką województwa lubuskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 3) i
 • jesteś osobą nie uczestniczącą w kształceniu się w trybie formalnym stacjonarnym4 i
 • w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliłaś/eś się, nie uczestniczyłaś/eś w szkoleniach5 i
 • nie należysz do żadnej z grup określonej do Poddziałania 1.3.1 tj.:
 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
 • matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków);
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków);
 • matki przebywające w domach samotnej matki;
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

 

Jak również:

 • jesteś zainteresowana/ny nabyciem nowych umiejętności lub podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i/lub
 • jesteś zainteresowana/ny płatnym stażem na okres 3 miesięcy w wysokości najniższej średniej krajowej z możliwością zatrudnienia lub
 • jesteś zainteresowany otrzymaniem bonu na zasiedlenie

Do udziału w projekcie zapraszamy także osoby z niepełnosprawnościami6 jak i osoby o niskich kwalifikacjach7.

TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO W ZAKŁADCE „DO POBRANIA”

[1] Osoba, która w dniu, w którym przystąpiła do projektu były w wieku 15 – 29 lat (od dnia 15 urodzin, do przedednia 30 urodzin); wiek UP liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

 

2 Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są zarejestrowane w rejestrze urzędu pracy jako osoby bezrobotne a ponadto nie są gotowe do podjęcia pracy oraz nie poszukują aktywnie zatrudnienia), np. studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

3 Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

4 Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

5 Przez szkolenie rozumie się uczestnictwo w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych.

6 Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) - weryfikowane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub z powodu braku możliwości uzyskania danych źródłowych potwierdzających kwalifikowalność uczestników będących osobami niepełnosprawnymi – kwalifikowalność tych uczestników powinna być potwierdzana oświadczeniem.

7Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (maksymalnie wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie ogólnokształcące/techniczne); stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.