Dokumenty

DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE REKRUTACJI

Warunkiem zgłoszenia Kandydatki/Kandydata do udziału w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie, podpisanie i złożenie w biurze projektu (pocztą, osobiście lub na spotkaniach) poprawnie wypełnionych dokumentów:

  • Formularz zgłoszeniowy oraz,
  • Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych oraz,
  • Oświadczenie o pozostawaniu osobą bierną zawodowo, nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu